AAU logo

Studieordning for Klinisk Videnskab og Teknologi

Aktuel studieordning:

Klinisk Videnskab og Teknologi (studieordningsbasen)

_____________________________

Liste over valgfag 3. semester

Listen over studienævnets anbefalede valgfag for KVT 3. sem. efterår 2019:​

Tilmelding til valgfag foregår via STADS inden for de tilmeldingsperioder som meldes ud fra STADS via mail.


FORHÅNDSMERIT

Ønsker man at tage et valgfag, som ikke er her på Studienævnets anbefalede liste, søges om forhåndsmerit - benyt gerne blanket, hvor der bl.a. redegøres for hvordan kurset kan indgå i uddannelsens kompetenceprofil. Hvis kurset udbydes af et andet studienævn end Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt, skal ansøgningen om forhåndsmerit indeholde kursusbeskrivelsen for det kursus, man ønsker at følge. Se ansøgningsfrister. Kontakt studienævnssekretæren for Sundhed, Teknologi og Idræt


ARKIV tidl. Studieordning:

Studieordning for KVT 1.-4. semester
Godkendt december 2015

Studieordning for KVT 1.-4. semester (gælder 4.sem. forår 2017)
(NB dispensation for eksamensform på Implementering af teknologi i sundhedssektorens organisationer, 1. sem. Ændret til "mundtlig eller skriftlig eksamen" fra "bedømmelse under kursets forløb". Derudover dispensation til udeladelse af læringsmål ved kurset "Dataopsamling og behandling" - se uddrag af studieordning) Godkendt 30.11.2012

Studieordning for KVT 1. - 4. semester (gældende for 4. sem. forår 2012)
Godkendt april 2010