AAU logo

Tilskud til befordring og materialer (studerende)

__________________________________________

TILSKUD TIL BEFORDRING (studienævnets pulje)

Studienævnet ligger inde med en pulje af midler, som kan søges i forbindelse med dataindsamling til projekt eller transport til faglige møder eller virksomhedsbesøg. Man kan som udgangspunkt søge om op til 1.000 kr. pr. studerende i gruppen. Da vi ikke kender puljens størrelse fra år til år, er det ikke sikkert at det ansøgte beløb kan godkendes. Ansøgningerne behandles samlet efter ansøgningsfristen og de studerende får svar på ansøgningen. Ansøgninger om midler til aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af projekter prioriteres højest. De godkendte beløb udbetales efter ansøgningsfristen og når rejseafregning og bilag er afleveret.

Forårssemester: frist for aflevering af ansøgning 1. maj – Frist for aflevering af rejseafregning 10. juni
Efterårssemester: frist for aflevering af ansøgning 1. november – Frist for aflevering af rejseafregning 10. december

Ansøgningsskema - studienævn for Medicin-skema
MedIS/Medicin: Der kan ikke søges tilskud til befordring i forbindelse med klinikophold

Ansøgningsskema - Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt / application form in English

Rejseafregningsblanket (gælder begge studienævn)

Alle originale bilag som søges dækket, skal sendes med rejseafregningsblanketten. Der afleveres kun én samlet blanket pr. gruppe som dækker alle ture, som er foretaget. Hvis det drejer sig om kørsel vedlægges print af rutebeskrivelse med angivelse af antal km fra fx www.krak.dk. Det skal fremgå af mail eller anden dokumentation hvilke datoer, der er kørt til hvilke destinationer. Ved spørgsmål kontaktes Louise Vejen Klit Kolind (Studienævn for Medicin) eller Malene Møller Knudsen (Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt).

Rev. 191118/MMK (specificeret at beløbet "op til" ikke kan garanteres godkendt)
Rev.151118/HRE (deadline efterår ændret til 10. december)
Rev. 040618/MMK (specificeret hvad der kan søges til)
Rev. 100118/MMK (specifieret at der skal afleveres én rejseafregningsblanket pr. gruppe
Rev.070317/MMK (deadline forår ændret til 1. maj)

________________________________________________________________________________________________

TILSKUD TIL MATERIALER I FORBINDELSE MED PROJEKTARBEJDE (HSt's pulje)

I forbindelse med projektarbejde er der mulighed for at søge om tilskud til indkøb af materialer (studieprojektmidler).

Regler gældende for uddannelserne Sundhedsteknologi, Idræt, Klinisk Videnskab og Teknologi samt Folkesundhedsvidenskab:

1: Hver gruppe har som udgangspunkt 500 kr. til rådighed.

2: For at være berettiget til midlerne er det et krav, at gruppens vejleder er ansat/aflønnet af HST.

OBS!  Eva Lageri og Jan Stavnshøj administrerer studieprojektmidlerne. Jan Stavnshøj foretager alle indkøb relateret til studieprojektmidler og SKAL kontaktes når en gruppe ønsker at indkøbe materialer. Studerende og vejledere må ikke selv lægge penge ud, idet disse ikke vil blive refunderet.

Vedrørende MEDISuddannelsen er andre vilkår og takster gældende. Grupperne skal henvende sig til laboranterne i Biomedicin for mere info herom.

________________

ENGLISH

For student project work it is possible to apply for funding contributing to the purchase of equipment and materials (student project funding).

The rules cover the following education programmes: Biomedical Engineering and Informatics, Sports Science, Sports Technology, Clinical Science and Technology, and Public Health.

1: Basically each group may spend 500 DKK.

2: To obtain the funding, the supervisor of the group must be an ordinary employee of HST.

Please note: Eva Lageri og Jan Stavnshøj manages the student project funding. Jan Stavnshøj makes all the purchases and MUST be contacted by the group/supervisor. Students and supervisors are not allowed to pay for the goods beforehand as such amounts will not be reimbursed.

As for the MedIS education programme, other conditions and rates apply. The groups must approach the laboratory technicians of the Biomedicine Group for more information about this.