Klager

Du kan på Aalborg Universitet klage over alle forhold der vedrører universitets virke. Inden en eventuelt klage er det en god idé at kontakte den decentrale studievejledning eller eventuelt den du agter at klage over (fx en underviser). Hvem klagen skal afgives til samt tidsfristen for afgivelsen, er listet i det følgende:

Eksamensklager.

Afgives til fakultetskontoret senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Send klage til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Projektvejledning.

Afgives til studieleder Mette Dencker

Undervisning.

Afgives til studieleder Mette Dencker

Hvad skal med i klagen?

Grundlæggende er der tre typer af oplysninger, som altid skal fremgå af en ansøgning eller klage: HVEM, HVAD og HVORFOR.

HVEM søger eller klager

For at kunne behandle en dispensationsansøgning eller en klage, er det en forudsætning, at det tydeligt fremgår, hvem ansøgeren eller klageren er. Ud over navn (det fulde navn) bør du altid - for at lette sagsbehandlingen - oplyse både cpr.nr., uddannelse, semester, din privatadresse og evt. telefonnummer og e-mailadresse. Husk også altid at underskrive dine breve til universitetet, ellers kan de i princippet ikke behandles.

HVAD søges der om eller klages over

Modtageren af din klage ved som udgangspunkt ikke, hvad du  klager over. For at undgå tvivl, er det meget væsentligt, at du tydeligt præciserer denne oplysning. Eksempelvis bør det i eksamensklager tydeligt fremgå:

  • Hvad der klages over ud fra et fagligt argument og hvilke konkrete elementer der klages over.
  • Hvad formålet med klagen er (forhøjelse af karakteren og/eller klage over eksaminationsforløbet)
  • Hvilken prøve, der klages over
  • Hvornår prøven har været afholdt
  • Hvornår karakteren er blevet bekendtgjort (ved skriftlig eksamen)
  • Hvem vejleder og censor har været

For klager er det væsentligt, at begrundelsen er så konkret og uddybende som muligt. I det omfang du mener, at der er begået formelle fejl, bør det tydeligt fremgå.

Du kan finde mere information på Den Centrale Studievejlednings hjemmeside