AAU logo

Dispensationer

Dispensationer er fritagelser fra de almindelige regler, og du kan kun få dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold. De usædvanlige forhold skal være forhold hos den enkelte studerende, fx egen sygdom eller sygdom i nærmeste familie eller andre personlige usædvanlige forhold, som ikke skyldes manglende studieegnethed. Derfor skal en ansøgning altid indeholde en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt med en dispensation.

Det er ikke uden betydning, hvilken begrundelse du giver. Afhængigt af hvilken type af dispensation, der søges om, skal begrundelsen som hovedregel indeholde oplysninger om:

 • Hvorfor det er nødvendigt at søge dispensation (fx hvorfor en prøve ikke er bestået i tre tidligere forsøg).
 • En sandsynliggørelse af, at en dispensation rent faktisk kan afhjælpe problemet (fx hvorfor du mener, at du kan bestå prøven ved et fjerde forsøg).

Husk altid at vedlægge dokumentation i det omfang, det er muligt, herunder lægeerklæringer for sygdom o. lign.

ALLE DISPENSATIONSANSØGNINGER SKAL INDEHOLDE:

 • Navn og studienummer
 • Studieretning og semester
 • Hvad søges der om
 • Begrundelse for ansøgningen, herunder dokumentation fx i form af en lægeerklæring såfremt begrundelsen er helbredsproblemer
 • Anden relevant dokumentation
 • En redegørelse for den studerendes situation, plan for fremtidig studie, og hvordan studierne kan forbedres
 • Studiejournal, trækkes fra STADS
 • Hvis det drejer sig om udsættelse af projektafleveering skal der foreligge en udtalelse fra vejleder, samt en tidsplan

Ansøgningsfrister:

Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt

Studienævn for Medicin

 

Yderligere eksamensforsøg (4. og 5. gangsindstilling)

Den studerende har ret til at indstille sig til en eksamen 3 gange. Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt eller Studienævn for Medicin kan give tilladelse til flere end 3 eksamensforsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold, der kan begrunde behovet for de yderligere eksamensforsøg

I forbindelse med ansøgninger om tilladelse til yderligere eksamensforsøg lægger studienævnet vægt på at den studerende inden deltagelse i 3. prøveforsøg har haft en studievejledende samtale med den decentrale studievejledning, og at den studerende er indstillet på, at følge kurset igen, for at forbedre sine muligheder for at bestå.

Hvis uddannelsen er Sundhedsteknologi, Idræt, Klinisk Videnskab og Teknologi eller Folkesundhedsvidenskab, skal ansøgningen om tilladelse til yderligere eksamensforsøg sendes til:

Studienævn for Sundhed,
Teknologi og Idræt
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 12, A5
9220 Aalborg Ø
Att.: Malene Knudsen
mail: mk@hst.aau.dk

Hvis uddannelsen er Medicin med industriel specialisering, Medicin, Sexologi eller Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling skal ansøgningen om tilladelse til yderligere eksamensforsøg sendes til:

Studienævn for Medicin
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 12, A5
9220 Aalborg Øst
Att.: Helene Nørgaard
mail: hn@hst.aau.dk

Eventuel klage over studienævnets afgørelse sendes til:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Dispensation vedrørende optagelse på kandidatuddannelse

Såfremt alle eksaminer i den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er, eller ikke forventes at være bestået inden 1. september, skal der søges om dispensation for at blive optaget på en kandidatuddannelse pr. 1. september samme år. Dispensationen skal sendes til Studieservice sts-sekretariatet@adm.aau.dk

Deadline for ansøgning er d. 15. august

Dispensation vedrørende 24 måneders reglen

Det første år af uddannelsen skal være bestået inden 24 måneder efter studiestart (dvs. inden udgangen af august måned to år efter du startede på uddannelsen). I modsat fald afbrydes uddannelsen. 24 måneders reglen kan ikke udsættes på grund af studieskift. Tidligere indskrivninger tæller også med i de 24 måneder. Der kan dog dispenseres for reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold, der kan begrunde dette. Ved begrundet orlov kan der dispenseres for 24 måneders reglen.

Hvis uddannelsen er Sundhedsteknologi, Idræt, Folkesundhedsvidenskab eller Klinisk videnskab og teknologi sendes ansøgning om dispensation vedrørende 24 måneders reglen til:

Studienævn for Sundhed,
Teknologi og Idræt
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 12, A5
9220 Aalborg Ø
Att.: Malene Knudsen
mail: mk@hst.aau.dk

Hvis uddannelsen er Medicin med industriel specialisering eller Medicin sendes ansøgningen til:

Studienævn for Medicin
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 12, A5
9220 Aalborg Øst
Att.: Helene Nørgaard
mail: hn@hst.aau.dk

Diverse andre dispensationer

Ansøgning om

 • Forlænget tid til eksamen.
 • Udsættelses af eksamenstidspunkt.
 • m.m.

Sendes til (hvis uddannelsen er Sundhedsteknologi, Idræt, Folkesundhedsvidenskab eller Klinisk Videnskab og Teknologi)

Studienævn for Sundhed,
Teknologi og Idræt
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 12, A5
9220 Aalborg Ø
Att.: Malene Knudsen
mail: mk@hst.aau.dk

Hvis uddannelsen er Medicin med industriel specialisering eller Medicin sendes ansøgningen til:

Studienævn for Medicin
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 12, A5
9220 Aalborg Øst
Att.: Helene Nørgaard
mail: hn@hst.aau.dk

Før du skriver/sender din ansøgning bør du kontakte den decentrale studievejledning, samt læse den centrale studievejlednings vejledning vedrørende dispensationsansøgninger.

 

Specielt for medis/medicin

Vedrørende dispensationer for fortsættelse af et semester, trods manglende eksaminer.
De lige og ulige semestre er indbyrdes adgangsgivende, hvilket betyder, man skal have bestået 2. semester for at fortsætte på 4. semester, 1. semester for at fortsætte på 3. semester etc.

Hvis man mangler en eksamen, skal man se i studieordningen om modulet er adgangsgivende for næste semester (lige og ulige), samt se på dette dokument:

Præcisering af regler for modultilmelding, 24-månedersregel og tilmelding til kandidatstudierne ved mangler på bachelor