AAU logo

Andre ansøgninger om dispensation

Ansøgning om:

  • Forlænget tid til eksamen (særlige prøvevilkår).
  • Udsættelse af eksamenstidspunkt.
  • Dispensationer.

sendes pr. mail til Malene Knudsen, mk@hst.aau.dk, stilet til

Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt
Niels Jernes Vej 12, A5-105
9220 Aalborg Ø

ALLE DISPENSATIONSANSØGNINGER SKAL INDEHOLDE:

  • Navn og studienummer,
  • Studieretning og semester,
  • Oplysning om, hvad der søges om, med begrundelse. Hvor begrundelsen er helbredsproblemer, skal dokumentation i form af lægeerklæring eller anden relevant dokumentation vedhæftes, således at studienævnet kan træffe beslutning på retvisende grundlag
  • Studienævnet må ikke inddrage studieegnethed i afgørelsen. For at studienævnet kan dispensere fra reglen skal det vurderes, at der er særlige forhold som har forhindret den studerende i at bestå eksamen.
  • En redegørelse for din studiesituation, en plan for studiet og for hvordan dine studier kan forbedres, evt. udarbejdet i samarbejde med decentral studievejleder
  • Samt en eksamensopgørelse (komplet studiejournal fra STADS selvbetjening).

Studienævnet kan afvise at behandle mangelfulde ansøgninger, med mindre der redegøres for mangler i ansøgningen.

BEMÆRK VENLIGST...

at der er varierende sagsbehandlingstid ved ansøgninger om dispensation og merit. Ansøgninger behandles løbende i et udvalg under studienævnet, men ansøgeren kan tidligst forvente svar på ansøgningen inden for ca. 14 dage. Principielle sager behandles på studienævnsmøder. Se kalenderen for møder.

Der vil være ferielukket i påsken samt uge 29, 30, 31 (sommerferien).

Se endvidere studievejledningens hjemmeside vedr. dispensationsansøgninger