AAU logo

ANSØGNING OM YDERLIGERE EKSAMENSFORSØG (4. OG 5. GANGSINDSTILLING)

Den studerende har ret til at indstille sig til en prøve 3 gange. Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt kan give tilladelse til et 4. og 5. prøveforsøg, dersom der foreligger særlige forhold, der kan begrunde dette. Studienævnet kan undtagelsesvis, for studerende under bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse, give dispensation til mere end 5 prøveforsøg. Ansøgning herom indgives til ligeledes til studienævnet.

I forbindelse med ansøgninger om tilladelse til 4. prøveforsøg lægger studienævnet vægt på at den studerende inden deltagelse i 3. prøveforsøg har haft en studievejledende samtale med den decentrale studievejledning, samt at den studerende har deltaget i kurset på ny.

Det er vigtigt - især ved vintereksamen - at du sender ansøgning om dispensationen så snart du ved, at du ikke er bestået eksamen.

Ansøgning om tilladelse til 4. eller 5. prøveforsøg sendes pr. mail til Malene Knudsen, mk@hst.aau.dk stilet til:

Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
Niels Jernes Vej 12, A5-105
9220 Aalborg Ø

 

ALLE DISPENSATIONSANSØGNINGER SKAL INDEHOLDE:

  • Navn og studienummer,
  • Studieretning og semester,
  • Oplysning om, hvad der søges om, med begrundelse. Hvor begrundelsen er helbredsproblemer, skal dokumentation i form af lægeerklæring eller anden relevant dokumentation vedhæftes, således at studienævnet kan træffe beslutning på retvisende grundlag
  • Studienævnet må ikke inddrage studieegnethed i afgørelsen. For at studienævnet kan dispensere fra reglen skal det vurderes, at der er særlige forhold som har forhindret den studerende i at bestå eksamen.

  • En redegørelse for din studiesituation, en plan for studiet og for hvordan dine studier kan forbedres, nævn hvis du har talt med decentral studievejleder og hvad I kom frem til

  • En plan for hvordan du vil forberede dig til at bestå eksamen i 4./5. forsøg
  • Samt en eksamensopgørelse (komplet studiejournal - ikke kun "succes").

Studienævnet kan afvise at behandle mangelfulde ansøgninger, med mindre der redegøres for mangler i ansøgningen.


BEMÆRK VENLIGST...

At der er varierende sagsbehandlingstid ved ansøgninger om dispensation og merit.

At der vil være ferielukket i ugerne 29, 30, 31.

Se endvidere studievejledningen hjemmeside vedr. dispensationsansøgninger