AAU logo

ANSØGNING OM DISPENSATION TIL EKSTRAORDINÆRE EKSAMENSFORSØG

Den studerende har ret til at indstille sig til en prøve 3 gange. Hvis prøven ikke bestås i 3. forsøg vil den studerende blive udskrevet af universitetet medmindre den studerende ansøger om og bliver bevilget dispensation til et ekstra prøveforsøg.

Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt kan på baggrund af individuel ansøgning give tilladelse til yderligere prøveforsøg, hvis særlige forhold begrunder dette. Studienævnet kan helt undtagelsesvis give dispensation til mere end 5 prøveforsøg. Ansøgning herom indgives ligeledes til studienævnet.

I forbindelse med ansøgninger om tilladelse til 4. prøveforsøg lægger studienævnet vægt på at den studerende inden deltagelse i 3. prøveforsøg har haft en studievejledende samtale med den decentrale studievejledning, samt at den studerende har deltaget i kurset på ny.

Det er vigtigt - især ved vintereksamen - at du sender ansøgning om dispensation, så snart du ved, at du ikke er bestået eksamen.

Ansøgning om dispensation til ekstraordinære eksamensforsøg sendes pr. e-mail til Malene Knudsen, mk@hst.aau.dk.

ALLE DISPENSATIONSANSØGNINGER SKAL INDEHOLDE:

  • Navn og studienummer,
  • Studieretning og semester,
  • Oplysning om, hvad der søges om, med begrundelse. Hvor begrundelsen er helbredsproblemer, skal dokumentation i form af lægeerklæring eller anden relevant dokumentation vedhæftes, således at studienævnet kan træffe beslutning på retvisende grundlag
  • Studienævnet må ikke inddrage studieegnethed i afgørelsen. For at studienævnet kan dispensere fra reglen skal det vurderes, at der er særlige forhold som har forhindret den studerende i at bestå eksamen.
  • En redegørelse for din studiesituation, en plan for studiet og for hvordan dine studier kan forbedres, nævn hvis du har talt med decentral studievejleder og hvad I kom frem til

  • En plan for hvordan du vil forberede dig til at bestå eksamen i 4./5. forsøg

  • En eksamensopgørelse fra STADS selvbetjening (komplet studiejournal - ikke kun "succes").

Studienævnet kan afvise at behandle mangelfulde ansøgninger, med mindre der redegøres for mangler i ansøgningen.


BEMÆRK VENLIGST...

At der er varierende sagsbehandlingstid ved ansøgninger om dispensation og merit.

At der vil være ferielukket i ugerne 29, 30, 31.

Se endvidere studievejledningen hjemmeside vedr. dispensationsansøgninger