AAU logo

Ansøgning om dispensation vedrørende 24 måneders reglen

 

Det første år af uddannelsen skal være bestået inden 24 måneder efter studiestart (dvs. inden udgangen af august måned to år efter du startede på uddannelsen). I modsat fald afbrydes uddannelsen. 24 måneders reglen kan ikke udsættes på grund af studieskift. Man kan heller ikke udsætte 24 måneders reglen ved at tage orlov, da orlovsperioder tælles med i de 24 måneder. Tidligere indskrivninger tæller også med i de 24 måneder. Der kan dog dispenseres for reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold, der kan begrunde dette.

Ved ansøgning om dispensation vedrørende 24 måneders reglen sendes ansøgning om dispensation fra 24-måneders reglen pr. mail til Malene Knudsen mk@hst.aau.dk stilet til:

Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
Niels Jernes Vej 12, A5-105
9220 Aalborg Ø

ALLE DISPENSATIONSANSØGNINGER SKAL INDEHOLDE:

  • Navn og studienummer,
  • Studieretning og semester,
  • Oplysning om, hvad der søges om, med begrundelse. Hvor begrundelsen er helbredsproblemer, skal dokumentation i form af lægeerklæring eller anden relevant dokumentation vedhæftes, således at studienævnet kan træffe beslutning på retvisende grundlag
  • Studienævnet må ikke inddrage studieegnethed i afgørelsen. For at studienævnet kan dispensere fra reglen skal det vurderes, at der er særlige forhold som har forhindret den studerende i at bestå eksamen.
  • En redegørelse for din studiesituation, en plan for studiet og for hvordan dine studier kan forbedres, nævn evt. samtale med decentral studievejleder og hvad I kom frem til
  • En plan for hvordan du vil forberede dig til at bestå eksamen som du mangler på 1. studieår
  • En eksamensopgørelse (komplet studiejournal - ikke kun "succes").

Studienævnet kan afvise at behandle mangelfulde ansøgninger, med mindre der redegøres for mangler i ansøgningen.

BEMÆRK VENLIGST...

at der er varierende sagsbehandlingstid ved ansøgninger om dispensation og merit. Ansøgninger om dispensationer og merit behandles løbende på møder i et udvalg under studienævnet. Ansøgeren kan tidligst forvente svar på ansøgningen efter ca.14 dage.

Der vil være ferielukket i ugerne 29, 30 og 31.

Se endvidere studievejledningen hjemmeside vedr. dispensationsansøgninger