Regler vedr. skriftlig eksamen

FØR EKSAMEN:

Ved indgang til prøvelokalet skal alle studerende identificere sig med et gyldigt studiekort. Hvis en studerende møder op uden gyldigt studiekort, skal denne underskrive en tro- og loveerklæring samt vise gyldig billedlegitimation. Tjek eksamensformatet  før eksamen, hvorvidt hjælpemidler er tilladt.

Er der tale om eksamen med hjælpemidler gælder flg.:

- Tasker og slukkede mobiltelefoner placeres uden for eksaminandens rækkevidde
- Hovedtelefoner og andet med lyd er aldrig tilladt
- Medbring altid selv forlængerledning og evt. stikdåse til PC, hvis der ikke er strømstik i bordene

Er der tale om eksamen uden hjælpemidler gælder flg.:

- Tasker, mapper, penalhuse og slukkede mobiltelefoner placeres uden for eksaminandens rækkevidde
- Hovedtelefoner og andet med lyd er aldrig tilladt
 

UNDER EKSAMEN:

Kommer den studerende mere end 30 min. for sent, kontakter den tilsynsførende, på vegne af den studerende, studiesekretæren. Eksamenstiden forlænges ikke.

Ingen må forlade lokalet de første 30 min. efter prøvens begyndelse og de sidste 30 min. inden afslutning.
Der informeres kort, når der er hhv. 30 og 15 min. tilbage inden prøvens afslutning.

Opstår der tvivl om opgavernes ordlyd, mistanke om trykfejl eller lignende underretter den tilsynsførende, på vegne af den studerende, studiesekretæren.

Ved mistanke om snyd kontakter den tilsynsførende studiesekretariatet omgående.
OBS: Hvis en studerende har en mobiltelefon på sig under eksamen, betragtes dette som eksamenssnyd og er lig med bortvisningsgrund.

Forlader en studerende prøven uden at have løst opgaven (afleverer blankt), skal opgaven afleveres påført studienummer.

Der må IKKE skrives på bagsiden af papirer til bedømmelse, da siderne kopieres automatisk. Dermed tjekkes bagsider ikke.

Ved akut sygdom under eksamen, afleveres opgaven til tilsynsførende med note på både opgave og deltagerliste om, hvorvidt opgaven ønskes bedømt.  Studiesekretæren informeres efter eksamens afslutning.

Al rygning er forbudt under eksamen. Dette gælder også e-cigaretter.

Toiletbesøg meddeles ved håndsoprækning. Så vidt muligt bør kun én studerende forlade lokalet ad gangen.
 

EFTER EKSAMEN:

Alle opgaver skal være forsynet med studienummer på samtlige sider, der ønskes bedømt.

Alle studerende skal blive siddende, indtil alle opgaver er indsamlet af de tilsynsførende.

Af hensyn til de studerende, som har dispensation til forlænget tid, forlades lokalet i god ro og orden.