information om eksamen på SMH

På denne side finder du 

Eksamensregler

De overordnede regler for eksamen ved det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet, kan du finde i eksamensordningen.
 

Gruppebaseret projekteksamen

Fra sommeren 2013 er gruppebaseret projekteksamen indført på Aalborg Universitet. Se bl.a. vejledning og video om projekteksamen.
 

Eksamenstilmelding

De studerende modtager information om datoer for eksamenstilmelding via Moodle og STADS. De studerende skal selv tilmelde sig ved at logge sig ind på STADS for studerende. Ved spørgsmål til STADS kontaktes STADS-support via mail eller telefon 9940 9720. Ved spørgsmål til dine studiedata skal du henvende dig til eksamenskontoret på fakultetet.
 

Tilmelding til re-eksamen

Tilmeldingsfristen til en re-eksamen er senest 5 hverdage inden eksamen. Som hovedregel skal du selv tilmelde dig pr. mail til din studiesekretær: HUSK altid at oplyse 1) dit navn, 2) dit studienummer, 3) uddannelse og semester, 4) hele navnet og dato for den eller de pågældende reeksamen/er.

Hvis du skal tilmeldes en reeksamen, der afholdes sammen med en ordinær (januar/juni), kan du tilmelde dig i tilmeldingsperioden i Stads - dette gælder dog ikke 1. og 2. semester MedIS/Medicin.
 

7-trinsskalaen

Hvis du ønsker information om 7-trinsskalaen, kan du finde det på Undervisningsministeriets hjemmeside.
 

Brug af elektronisk udstyr ved eksamen

Ved skriftlige eksamener, hvor det er tilladt at medbringe hjælpemidler, skal man være opmærksom på, at udstyret hverken må sende eller modtage. Brug af sådant udstyr, resulterer i øjeblikkelig bortvisning fra eksamen, uanset hensigten.
Ved brug af elektronisk udstyr skal man selv medbringe alt det nødvendige, husk også forlængerledninger, stikdåser mv.

Regler vedr. anvendelse af USB-nøgler til skriftlig eksamen Using an USB key in an exam
 

Eksamensklager og dispensation

Find mere information hos den decentrale studievejledning under menupunktet Klager.
 

Plagiering og eksamenssnyd

Eksamenssnyd omfatter bl.a. tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve:

  • skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave,
  • benytter sig af ikke tilladte hjælpemidler,
  • udgiver en andens arbejde for sit eget (plagiering) eller
  • anvender eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning.

Det vil endvidere blive regnet for eksamenssnyd eller forsøg herpå, såfremt eksaminandens tekniske udstyr kommunikerer eller forsøger at kommunikere med prøven uvedkommende udstyr, uden at der foreligger udtrykkelig tilladelse hertil. Før prøvens påbegyndelse bør eksaminanden derfor sikre sig, at sendere i medbragt udstyr er slukkede i nødvendigt omfang.

I tilfælde af, at der før, under eller efter prøven opstår en formodning om eksamenssnyd, indberettes forholdet til rektor gennem Studieforvaltningen. Rektor vil da træffe afgørelse i sagen og bestemme en evt. sanktion. Påvises det under selve prøven, at der utvivlsomt er tale om eksamenssnyd, træffer den for prøven fagligt ansvarlige beslutning om at bortvise eksaminanden fra prøven med det samme. Beslutning herom meddeles uddannelsessekretæren, der orienterer studienævnet, rektor samt eksamenskontoret.

Eksamenssnyd kan medføre en eller flere af følgende sanktioner:
1. Tildeling af skriftlig eller mundtlig advarsel
2. Bortvisning fra eksamen
3. Bortvisning fra universitetet for en begrænset periode

Hertil skal det nævnes, at en bortvisning gælder som et eksamensforsøg og at en eventuel karakter bortfalder. Få nærmere information om sanktionsmulighederne og deres følger.

Eksamenssnyd og plagiat på AAU
 

Brev til tilsynsførende

Her kan du læse brevet der sendes ud til den tilsynsførende ved din eksamen. Dermed kan du få et indblik i, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt under din eksamen.
Stedprøve
Digital stedprøve
 

Tidsmæssige rammer i forbindelse med projekteksamen

Oversigt: Tidsmæssig ramme